Vyberte stránku

Podejte
žádost

Přílohy
ke stažení

Seznamy
schválených
žadatelů

Často
kladené dotazy

Aktuality

Odkaz na předvyplnění žádosti + návod na vyplnění žádosti

Webový formulář

https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost

Video návod

 GIS_NAVODY_KOTLIKY_2022_final.mp4

Návod ve formátu pdf.

Podrobný postup pro vyplnění žádosti

Aktuální informace k 27.5.2022 – „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“

Vážení zájemci o výměnu kotlů na pevná paliva,

věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům.

Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod.

V dohledné době bude na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje připraven video návod a podrobný postup, jak vyplnit žádost o kotlíkovou dotaci.

Žádosti bude možné si předem připravit (vyplnit) podle návodu, a to od 30.05.2022 od 16.00 hod. Předvyplněnou žádost není možné odeslat dříve než 6. 6. 2022 v 10.00 hod !!!

V případě zájmu o konzultaci je možné využít naší infolinky 257 280 991, nebo e-mailu na adrese: kotliky@kr-s.cz, případně prostřednictvím našeho informačního centra na Krajském úřadě Středočeského kraje (vstup z Presslovy ulice v přízemí, kancelář č. 0067). Konzultace se týkají pouze podání informací o registraci žadatele a doložení povinných příloh k žádostem. Vzhledem k tomu, že budeme žádosti hodnotit, nemůžeme je za žadatele elektronicky vyplnit, ani je není možné zaregistrovat na úředním počítači.

Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (14 242 Kč/měsíc), nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám (www.novazelenausporam.cz).

Žadatel má nárok na proplacení až 95 % z doložených uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 000 Kč, pokud pořídil tepelné čerpadlo, nebo maximálně 130 000 Kč při pořízení kotle na biomasu, či maximálně 100 000 Kč při výměně za nový plynový kondenzační kotel (pokud už proběhla realizace výměny, nebo si ho žadatel alespoň závazně objednal do 30. 4. 2022).

S pozdravem

Tým kotlíkových dotací Středočeského kraje

 

Aktuální informace k 3.5.2022

Vážení zájemci,

dne 6.6.2022 od 10:00 bude spuštěn příjem elektronických žádostí pro 4. výzvu.
Potřebné dokumenty ke stažení budou zveřejněny během příštího týdne.

S pozdravem

Tým kotlíkových dotací Středočeského kraje

 

 

Aktuální informace k 29.3.2022 – 4. výzva

Vážení zájemci,

chtěli bychom vás informovat, že – vzhledem k aktuální mezinárodní situaci – Ministerstvo pro životní prostředí rozhodlo o některých úpravách týkajících se podpory v rámci kotlíkových dotací v nové připravované výzvě, která bude vyhlášena během června letošního roku. Tyto úpravy se týkají navýšení podpory pro tepelná čerpadla a omezení podpory pro plynové kondenzační kotle.

Dle nejaktuálnějšího se navyšuje finanční podpora na tepelné čerpadlo z původních 130 000 Kč na nových 180 000 Kč, nebo 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu.

V rámci dotace na plynové kondenzační kotle budou podpořeny max. částkou 100 000 Kč (nebo 95 % ze způsobilých výdajů) pouze ty žádosti, kde výměna byla již realizována, a to v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo kde byla objednána instalace nového kondenzačního kotle do 30. 4. 2022 na základě závazné objednávky dodavatele, která bude povinnou přílohou žádosti o kotlíkovou dotaci.  Po tomto termínu, tj. po 30. 4. 2022 není dotace na výměnu starého kotle za nový plynový kondenzační kotel garantována. Závazná objednávka nebude relevantní pro již zrealizované výměny.

Výše dotace na kotle na biomasu (automatické nebo ruční přikládání) se nemění, tj. zůstává 95 % ze způsobilých výdajů, nebo max. 130 000 Kč.

Tímto vám dáváme na zváženou, o jaký typ nového zdroje tepla budete chtít žádat. Zájemci, kteří mají i tak zájem si zakoupit plynový kondenzační kotel po 30. 4. 2022, můžou využít dotace z programu Nová zelená úsporám, kterou administruje Státní fond životního prostředí  (https://novazelenausporam.cz/).

V tomto dotačním programu není podpora plynových kotlů nijak omezena.

S pozdravem

Tým kotlíkových dotací Středočeského kraje

 

Aktuální informace ke 4. výzvě – Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Vážení zájemci,
 
na konci února Ministerstvo životního prostředí vydalo finální verzi metodických dokumentů a kraje tedy mohou připravovat své vlastní dotační programy. Předpokládáme, že dotační program se bude schvalovat na dubnovém zasedání krajského zastupitelstva. Pak musí, dle legislativy, být zveřejněn měsíc na krajské úřední desce. Příjem žádostí tedy předpokládáme během června.
 
Žádost bude opět elektronická, s tím že žadatel po registraci musí zaslat žádost v písemné podobě s podpisem a povinnými přílohami na Krajský úřad Středočeského kraje. Lhůta pro zaslání písemné žádosti bude minimálně měsíc.
 
Odkaz na elektronický formulář bude s dostatečným předstihem zveřejněn na krajském webu, stejně tak i možnost, aby žadatel data vyplnil s předstihem a měl je uložena.  Po spuštění příjmu žádostí data nahraje a odešle do systému. Tento postup se osvědčil v minulých výzvách na příjem žádostí o dotaci.
 
Žadatel může získat tento finanční příspěvek:
•             tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu – 95 % způsobilých výdajů, max. 130 000 Kč
•             plynový kondenzační kotel – 95 %, max. 100 000 Kč
•             bude možnost zálohové výplaty na základě zálohové faktury na nový zdroj
•             uznatelné jsou výdaje od 1. leda 2021
•             žadatel musí v objektu trvale bydlet (může doložit i čestným prohlášením).
•             alternativou pro všechny žadatele bez omezení je dotační program Nová zelená úsporám, kterou administruje Státní fond životního prostředí (https://novazelenausporam.cz/)
 
Seznam tepelných zdrojů podporovaných dotací naleznete (https://svt.sfzp.cz/)
 
Mezi povinné přílohy bude minimálně patřit:
• Formulář údaje o členech domácnosti
• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
• Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu starého kotle
• Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu nemovitosti
• Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví nemovitosti
• Doklady prokazující trvalé bydlení ve stavbě pro rodinnou rekreaci
• Doklady prokazující výši příjmů členů domácnosti, potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, potvrzení o studiu nebo potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi nebo příspěvku na bydlení
• Potvrzení o bankovním účtu.
• Další přílohy podle typu žadatele a druhu požadovaného kotle, které budou specifikovány v nejbližších týdnech. O těchto přílohách Vás budeme včas informovat.
 
 
S pozdravem
 
Tým kotlíkových dotací Středočeského kraje

 

Přerušení příjmu žádostí“

Vážení zájemci o kotlíkovou dotaci. Protože již známe konečnou částku navýšení finanční alokace 3. výzvy ze strany Ministerstva životního prostředí, předpokládáme, že příjem dalších žádostí by již nebyl pokryt finanční alokací.

Proto bude od 15. 3. 2021 přerušen příjem žádostí do 3. výzvy. Pouze v případě většího výpadku žádostí (např. vyřazování během realizace výměny tepelného zdroje) bude výzva znovu otevřena, abychom přijali další žádosti a dočerpali celkovou alokaci výzvy.

Protože datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí žádostí, dle kterého bude poskytována dotace až do vyčerpání peněžních prostředků alokovaných v tomto Programu, budou akceptovány všechny žádosti, které budou zaregistrovány do 14. března 2021 (včetně).

Žadatelé pak, dle znění Programu, jsou povinni doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje. To znamená, že v papírové podobě budeme přijímat žádosti (zaregistrované nejpozději do 14. 3. 2021) i během dubna.

Proto vyzýváme všechny zájemce o kotlíkovou dotaci, aby si urychleně vyplnili elektronickou žádost.

Kotlíkové dotace