Vyberte stránku

Podejte
žádost

Přílohy
ke stažení

Seznamy
schválených
žadatelů

Často
kladené dotazy

Aktuality

Přerušení příjmu žádostí”

 

Vážení zájemci o kotlíkovou dotaci. Protože již známe konečnou částku navýšení finanční alokace 3. výzvy ze strany Ministerstva životního prostředí, předpokládáme, že příjem dalších žádostí by již nebyl pokryt finanční alokací.

Proto bude od 15. 3. 2021 přerušen příjem žádostí do 3. výzvy. Pouze v případě většího výpadku žádostí (např. vyřazování během realizace výměny tepelného zdroje) bude výzva znovu otevřena, abychom přijali další žádosti a dočerpali celkovou alokaci výzvy.

Protože datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí žádostí, dle kterého bude poskytována dotace až do vyčerpání peněžních prostředků alokovaných v tomto Programu, budou akceptovány všechny žádosti, které budou zaregistrovány do 14. března 2021 (včetně). 

Žadatelé pak, dle znění Programu, jsou povinni doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje. To znamená, že v papírové podobě budeme přijímat žádosti (zaregistrované nejpozději do 14. 3. 2021) i během dubna. 

Proto vyzýváme všechny zájemce o kotlíkovou dotaci, aby si urychleně vyplnili elektronickou žádost.

Informace k aktuálnímu dění k 2.11.2020

Vážení žadatelé,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR o nouzovém stavu, bychom Vás chtěli informovat, že pokud dojde z Vaší strany ke zpoždění doručování povinné dokumentace, např. žádostí, podepsaných smluv, závěrečného vyúčtování apod., bude na toto brán zřetel.

Fungování oddělení skupinových projektů je také omezeno současnou situací, proto může někdy docházet např. ke zpožděné komunikaci s žadateli, apod.

Výzva na příjem žádostí je stále otevřena, doporučujeme všem zájemcům o výměnu tepelného zdroje, pokud o podání žádosti uvažují, aby tak učinili. Alokace výzvy je sice vyčerpaná, ale stále probíhají jednání o jejím navýšení.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Informace pro příjemce smlouvy – NZÚ

Část navýšení alokace 3. výzvy je z národních zdrojů, z programu Nová zelená úsporám. Žadatel tuto skutečnost zjistí z grafického logolinku uvedeném na smlouvě.

Pokud je tam uvedeno logo “Nová zelená úsporám”, je potřeba používat (pokud lze) tyto loga i v dalších dokumentech.

Nejčastější dokumenty s tímto logem jsou uvedeny v dokumentech ke stažení.

Odkaz na loga programu Nová zelená úsporám je zde:

https://www.novazelenausporam.cz/logo-ke-stazeni/

Kotlíkové dotace