Vyberte stránku

Podejte
žádost

Přílohy
ke stažení

Seznamy
schválených
žadatelů

Často
kladené dotazy

Často kladené dotazy
Tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla – moderní zdroj vytápění místo starých uhelných kotlů – nyní s dotací až 127 500 Kč

Tepelným čerpadlem se často nahrazuje starý neekologický nebo neekonomický zdroj vytápění – např. kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, elektrokotel apod. Na některá tepelná čerpadla lze čerpat Kotlíkové dotace nebo Novou zelenou úsporám a významně tak snížit investiční náklady až o 127 500 Kč. Díky tomu se návratnost investice do TČ může zkrátit z cca deseti let na polovinu. Samotné provozní náklady se pak u typického rodinného domu mohou pohybovat kolem 20 000 Kč za rok (záleží na tepelných ztrátách domu). TČ stačí 1x za rok nechat zkontrolovat revizním technikem, žádný další servis nepotřebují a slouží dlouhá léta.

Na trhu existují čtyři hlavní druhy tepelných čerpadel:

 • Země (čím se ohřívá) – voda do radiátorů či podlahového topení (co se ohřívá)
  • Vrty
  • Plošné kolektory
 • Voda (čím se ohřívá) – voda do radiátorů či podlahového topení (co se ohřívá)
  • Studny
  • Řeky nebo rybníky
 • Vzduch (čím se ohřívá) – vzduch = klimatizace (co se ohřívá)
 • Vzduch (čím se ohřívá) – voda do radiátorů či podlahového topení (co se ohřívá) – nejpopulárnější řešení pro rodinné domy
 1. Systémy země voda

Vrty
Co je třeba: stavební povolení a hydrogeologický průzkum, odborná firma pro realizaci vrtů.
Pro získání energie se následně hloubí jeden až dva vrty hluboké několik desítek metrů.
Cena: až do statisíců jen za samotné vrty. Díky vysokým vstupním investicím se v posledních letech od realizací upouští.
Plošné kolektory
Co je třeba: stavební ohláška.
Omezení: pozemek nad kolektory nelze využívat pro sadbu stromů, cesty, bazén apod. Kolektor zabere cca 450 m2 plochy pozemku.

 1. Systémy voda-voda

Studny
Co je třeba: dvě studny – vsakovací a zdrojová. Studie využitelnosti zdrojů (pro získání povolení).
Minimální vzdálenost studní je cca 15 metrů a minimální vydatnost pramene 0,5 l za vteřinu.
Cena: za studny desítky tisíc korun.
Řeky a rybníky – jde spíše o raritu.

 1. Systém vzduch-vzduch

Toto je vhodné do míst, kde nejsou rozvedeny radiátory. Jedná se vlastně o dobře známou klimatizaci, protože moderní jednotky umí také topit. Pokud chcete klimatizací topit, je potřeba dobře spočítat výkon, aby byl dostatečný i v mrazech. Toto řešení se často používá v rekreačních objektech, které jsou využívány od jara do podzimu, nebo v domech, které mají sekundární zdroj vytápění, např. krbovou vložku a tepelné čerpadlo je tedy dalším zdrojem vytápění.

 1. Systém vzduch-voda

Nejčastějším řešením v ČR je tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Toto tepelné čerpadlo zjednodušeně řečeno bere energii z okolního vzduchu a ohřívá jí vodu proudící v radiátorech nebo v podlahovém topení. Až 80 % energie tak zákazník získává zdarma z okolního vzduchu.

Řešení vzduch-voda má dvě části – venkovní jednotku a vnitřní jednotku. Rozměry venkovní jednotky jsou cca 130 x 90 x 30 cm (výška x šířka x hloubka). Může mít jednu nebo více vrtulí. Jednotka se umísťuje na podstavec nebo dvě zídky ze ztraceného bednění, jejichž výše je taková, aby jednotka nestála ve sněhu. Může být pod stříškou. Z jednotky fouká velmi studený vzduch a tedy vhodné, když před vrtulí nic není.

Vnitřní jednotce se říká hydrobox. Do hydroboxu vede chladírenské potrubí od venkovní jednotky. Hydrobox v sobě ukrývá výměník pro převod tepla z chladírenského média do vody rotující do radiátorů nebo podlahového topení. Ve vnitřní jednotce je dále řídící logika a oběhové čerpadlo.

Hodí se tepelné čerpadlo pro starší stavby nebo jen novostavby?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se hodí i pro starší domy s radiátory, ať litinovými nebo plechovými. Hydrobox vyžaduje minimální průtok vody (až 15 litrů vody za minutu). U nízkoenergetických domů, kdy průtok může být velmi malý, je nutné instalaci doplnit o menší zásobníky a zpětné ventily řídící minimální průtok. Tepelné čerpadlo se tedy hodí také pro novostavby.

Tepelná čerpadla umí ohřívat teplou užitkovou vodu. (TUV). Můžete tak levně ohřívat vodu na běžnou spotřebu v domácnosti, mytí rukou, nádobí nebo koupání

Tepelné ztráty objektu. Pro správné dimenzování TČ je potřeba znát tepelné ztráty objektu. Jejich výpočet provádí technik. Dbejte na to, aby navrhovaný výkon tepelného čerpadla pokryl tepelné ztráty objektu, aby vám nehrozilo, že vám bude v domě zima.

Nutí mě legislativa k výměně kotle?

Od 1. 9. 2024 nebudou moci být provozovány kotle 1 a 2. emisní třídy.

Neznámá třída kotle

Třída kotle se prokazuje kopií Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla, tzn. původního kotle (kotle před výměnou) napojeného na otopnou soustavu. Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje.

Pokud konečný uživatel tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

V souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší, která vešla v účinnost 1. 9. 2018, je  v případech, kdy není výrobce zdroje schopen zajistit odborně způsobilou osobu za vyhláškou stanovený referenční finanční limit, možné využít odborně způsobilou osobu jiného výrobce oprávněnou k provádění kontrol stejného typu zdroje. Pokud zvolí konečný uživatel jinou odborně způsobilou osobu, bude muset na požádání obce předložit komunikaci s výrobcem, ze které vyplývá, že mu výrobce není schopen vhodnou odborně způsobilou osobu doporučit. Za odborně způsobilou osobu je dle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší považována fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu krbů?

Nikoli předmětem výměny může být pouze kotel na pevná paliva.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu, kdy původním zdrojem tepla je (byl) kotel na plynná paliva?

Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním (1. a 2. emisní třída).

 

Mohu dotaci získat i v případě, že mám 2 zdroje tepla?

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).

Je možno podporovat i bytové domy, resp. samostatné bytové jednotky?

Podporu je možno poskytnout pouze na rodinný dům, kde definice je následující:
Rodinný dům
Stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely 1. výzvy pro specifický cíl 2.1 považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely 1. výzvy pro specifický cíl 2.1 za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

Je nějaká kontrola od kraje či MŽP po instalaci?

Kontrola bude prováděna na vzorku projektů primárně pracovníky krajských úřadů.

Můžu si s kotlem pořídit i novou otopnou soustavu?

Ano. Lze zařadit do uznatelných výdajů kotlíkové dotace.

Seznam podporovaných výrobků

Do kdy bude rozšiřován Seznam podporovaných výrobků? Stačí, aby se daný kotel dostal na seznam v době předložení vyúčtování kotlíkové dotace občanem, nebo bude muset být jím vybraný kotel na seznamu už v době předložení žádosti o kotlíkovou dotaci?
Rozšiřování seznamu probíhá průběžně Ano, stačí až k vyúčtování. U Vámi vybraného výrobku musí být uvedeno, že je zaregistrován i pro 3. kolo kotlíkových dotací.

Jakým způsobem mohu podat žádost o kotlíkovou dotaci?

Žádost o dotaci vyplníte elektronicky na těchto webových stránkách (bude dostupná v momentě vyhlášení 3. kola kotlíkových dotací) na úvodní straně. Tuto žádost následně vytisknete a spolu s přílohami doručíte v termínu pro podání žádosti (buď osobně nebo poštou) na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016).

Tento doklad zatím nemám. Pokud si jej nechám vystavit nyní, mohu žádat o dotaci? 
Ano, je možné doložit s aktuálním datem.

Bude někde na internetu seznam doporučených výrobců či kotlů (tepelných čerpadel)?

Ano, zde je uveden seznam kotlů, které splňují technické parametry kotlíkových dotací: https://svt.sfzp.cz/

V jakém případě mohu požádat o kotlíkovou dotaci? Kdo na ni má nárok?

Žadatel musí vyměnit původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (maximálně 1. nebo 2. emisní třídy, ne lepší) za ekologický zdroj vytápění – kotel na biomasu (ruční nebo automatické přikládání), tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

Kotlíkové dotace